คู่มือปฏิบัติงาน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (จัดทำโดย นายไชยพงศ์ สมดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

2. คู่มือจัดทำรายงานการเงินประจำปี (จัดทำโดย นางสาววาสนา สมโสภา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) 

3. คู่มือการปฎิบัติงานการจัดตารางเรียน-ตารางสอน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จัดทำโดย นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

4. คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 (จัดทำโดย นางสาวธัญรินทร์ ใจแจ้ง ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)

5. คู่มือการบริหารงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (จัดทำโดย นางสาวนงลักษณ์ มีสุข ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน)

6. คู่มือปฏิบัติงานการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (UBUFMIS) (จัดทำโดย นางสาวพิมพ์ปพิชญ์  ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

7. คู่มือการจัดทำคู่มือการทำรายงานประจำปี (จัดทำโดย นายเพชร เสาร์ศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)  

8. คู่มือการยืมเงินทดรองจ่าย คณะรัฐศาสตร์  (จัดทำโดย นางดลฤดี มูลสาร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

9. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QAVersion 4.0 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จัดทำโดย นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)