รออนุมัติ 0 รายการ ห้องประชุม 10 ห้อง สมาชิก 60 คน

ห้องประชุม POL-116 ห้องประชุม POL-122 ห้องประชุม POL-123 ห้องประชุม POL-125 ห้องประชุม POL-229
ห้องประชุม POL-230-1 ห้องประชุม POL-230-2 ห้องประชุม POL-301 โซนB (ห้องเรียน POL-301) ห้องประชุม POL-301 โซนA-B ห้องประชุมสายวิชาการ Smart Class room POL-115