ห้องประชุม
ลำดับ รูปภาพ ชื่อห้อง จำนวนคน รายละเอียด
1

รูปภาพ

ห้องประชุม POL-123 ชั้น 1 10
อุปกรณ์ห้องประชุม POL-123 ชั้น 1 มี Smart TV 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 1 ชุด,โต๊ะและเก้าอี้
2

รูปภาพ

ศูนย์อินเดียศึกษา 8
มีโต๊ะเก้าอี้ คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
3

รูปภาพ

ห้องประชุม POL-230-1 ชั้น 2 8
มีโต๊ะเก้าอี้ และ คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
4

รูปภาพ

ห้องประชุม POL-230-2 ชั้น 2 8
มีโต๊ะเก้าอี้ และ คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
5

รูปภาพ

ห้องประชุมย่อย POL-125 10
มีเฉพาะโต๊ะเก้าอี้
6

รูปภาพ

ห้องประชุม POL-301 ชั้น 3 โซนB 175
อุปกรณ์ห้องประชุม  POL-301 ชั้น 3 โซนB มี คอมพิวเตอร์ 1 ชุด,โปรเจคเตอร์ฉาย 1 ชุด , ไมลอยและไมสายอย่างละ 1 ชุด , ชุดสัญญาณเสียง1ชุด 
7

รูปภาพ

ห้องประชุม POL-301 ชั้น 3 โซนA-B ทั้งห้อง 350
อุปกรณ์ห้องประชุม  POL-301 ชั้น 3 โซนA-B ทั้งห้อง มี คอมพิวเตอร์ 1 ชุด,โปรเจคเตอร์ฉาย 3 ชุด , ไมลอย 5 ชุด , ไมสาย 2 ชุด ,ชุดสัญญาณเสียง2ชุด
8

รูปภาพ

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 POL-116 30
9

รูปภาพ

ห้องประชุมสายวิชาการ 12
โต๊ะ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
10

รูปภาพ

Smart Class room POL-115 15
คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง ยกชุดคอมพิวเตอร์