คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

045-353-944

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190