icon

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบิมสเทค (BIMSTEC)

ผู้สอน ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล

การสร้างการรับรู้ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) มีทั้งหมด 10 ชุดความรู้

ช่วงเวลาเรียน
เริ่มลงทะเบียน 19 เมษายน 2566 สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2567
เนื้อหา
10
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไป
เกณฑ์การเรียนจบ
60

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อไฟล์ Link File
1 แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าอบรมโครงการ BIMSTEC - E learning Link
เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน