คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเป็นมาคณะรัฐศาสตร์ได้ทำโครงการ Green POL-UBU เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ โดยการลดใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน จากการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน เป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนโดยแนวทางพัฒนาสำนักงาน สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

กำหนดนโยบาย

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

การจัดการของเสีย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม/โครงการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายสิ่งแวดล้อมทั่วไป - ประกาศกรมสวัสดิการการคุ้มครองแรงงาน

กฎหมายสิ่งแวดล้อมทั่วไป - ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กฎหมายสิ่งแวดล้อมทั่วไป - กฎกระทรวง

กฎหมายสิ่งแวดล้อมทั่วไป - ประกาศกระทรวง

ติดต่อเรา