คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสำนักงาน

 • อากาศในสำนักงาน
 • ห้องถ่ายเอกสาร

5.2 แสงสว่างในสำนักงาน

 • ขอตรวจวัดแสง
 • รายงานผลการวัดค่าแสง

5.3 เสียงในสำนักงาน

 • เสียงในสำนักงาน
 • รายงานผลการวัดค่าเสียง
 • เสียงในสำนักงาน - การกั้นห้องถ่ายเอกสาร
 • มาตรการลดผลกระทบมลพิษทางเสียงทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

5.4 ความน่าอยู่

 • แผนดูแลพื้นที่สำนักงาน
 • ความน่าอยู่
 • ภายหลังกิจกรรมทำความสะอาด
 • แผนควบคุมสัตว์พาหะนำโรค

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

 • ข่าวการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 • ข่าวการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 • แผนผังเส้นทางหนีไฟ
 • แผนฉุกเฉิน

ติดต่อเรา