คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำ

 • มาตรการการใช้น้ำ
 • ข้อมูลการใช้น้ำ
 • ข้อมูลการใช้น้ำ 2563
 • ข้อมูลการใช้น้ำ 2564
 • รณรงค์การใช้น้ำ

3.2 การใช้พลังงาน

 • มาตรการการใช้ไฟ
 • ข้อมูลการการใช้ไฟ 2563
 • ข้อมูลการการใช้ไฟ 2564
 • ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบ
 • ข้อมูลการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2563-2564

3.3 การใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน

 • >มาตรการการใช้กระดาษ
 • ข้อมูลการเบิกกระดาษ 2563-2564
 • รณรงค์การกระดาษ

3.4 การจัดประชุมและนิทรรศการของสำนักงาน

 • แนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การจัดประชุมและการเตรียมการ
 • รายงานการประหยัดการะดาษ/การถ่ายเอกสาร 2563
 • รายงานการประหยัดการะดาษ/การถ่ายเอกสาร 2564

ติดต่อเรา