คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 การจัดทำแผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน

  2.1.1 การจัดทำแผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน

 • แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
 • การจัดทำแผน/กิจกรรมให้ความรู้
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • วุฒิบัตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

  2.2.1 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

 • การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
 • ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์
 • การรณรงค์และการสื่อสารสร้างจิตสำนึกกับหน่วยงานภายนอก
 • การสื่อสารกับนิสิต ในการรณรงค์สร้างความเข้าใจ

2.3 การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

  2.2.1 ช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

 • ช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
 • เว็บไซต์ รับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน *สายตรงคณะบดี
 • เว็บไซต์ รับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน *ตั้งกระทู้-ถามตอบ

ติดต่อเรา