คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

คณะรัฐศาสตร์กำหนดขอบเขตพื้นที่สำนักงานสีเขียวได้กำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน ดังนี้ สำนักงานคณะฯ ห้องประชุม ห้องผู้บริหาร ห้องสมุดคณะฯ พื้นที่พักผ่อน พื้นที่สีเขียว

  1.1.1 มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน

 • ขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน

 • 1.1.2 มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน

 • ขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน

1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

  1.2.1 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และลงนามโดยผู้บริหาร

 • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • แนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.3 คณะทำงาน ทีมงาน

  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.4 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

 • การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
 • ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร(Input) ปี 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1)
 • ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Output) ปี 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1)
 • ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ (Input)
 • ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ (Output)

1.5 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

1.6 การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 • เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร
 • โครงการด้านสิ่งแวดล้อม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.7 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

 • คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 2563
 • คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 2564

ติดต่อเรา