คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.1 การจัดซื้อสินค้า

 • การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม * Moreloop
 • แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.2 การจัดจ้าง

 • การจัดจ้างคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • การเช่ารถตู้
 • แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง
 • แบบฟอร์มการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • บัญชีรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ฐานข้อมูลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม V.1
 • ฐานข้อมูลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม V.2<

ติดต่อเรา