บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.วีรชน เกษสกุล

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
       - ปี พ.ศ.2566
       - จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
       - ประเทศ ประเทศไทย
   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
       - ปี พ.ศ.2560
       - จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - ประเทศ ประเทศไทย
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
       - ปี พ.ศ.2553
       - จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - ประเทศ ประเทศไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

ดร.วีรชน เกษสกุล
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : -
Email : weerachon.g@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.วีรชน เกษสกุล

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed