ข้อมูลพื้นฐานคณะ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ข้อมูลพื้นฐานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์ (Vision) คณะ

 สถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการเมืองและกิจการสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
 1. ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการเมืองและกิจการสาธารณะที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อชี้นำนโยบายภาครัฐ
 2. จำนวนศิษย์เก่า /อาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
 3. จำนวนชุมชนที่นำองค์ความรู้ของคณะไปใช้ในการพัฒนา Social impact ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้วยองค์ความรู้ของคณะ
 พันธกิจ
 1. สร้างบัณฑิตและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ
 2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
 3. บริการวิชาการที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและท้องถิ่น
 ค่านิยม
 "POLSCI: Proactive ทำงานเชิงรุก, Occupational expertise เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ, Leadership มีภาวะผู้นำ, Stakeholder-oriented มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, Cooperative ร่วมมือ, Integrity ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้" สมรรถนะหลัก
 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างความเสมอภาคและเสรีภาพในสังคม

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของแผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน และพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย

- บัณฑิตมีทักษะที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 

- จัดการศึกษาสำหรับประชาชนหลากหลายช่วงวัยตามความต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และกิจการสาธารณะ

- สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

- เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
บริการวิชาการที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมและสภาพแวดล้อมแก่ชุมชนและท้องถิ่น

- โครงการบริการวิชาการที่เพิ่มทักษะ (Up – Skill) ให้กับภาคี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และกิจการสาธารณะ 

- โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ให้กับคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

- มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะและทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

- เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว