บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาวิชาการปกครอง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สำนักงานเลขานุการ