บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2564
       - จาก มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) / Royal Golden Jubilee PhD. (RGJ))
       - ประเทศ ไทย
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2560
       - จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2558
       - จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์ (นักวิจัย)
       - จากปี พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2568
       - โครงการการพัฒนาแผนที่อาชญากรรมเพื่อชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัยไร้ความรุนแรง ภายใต้ทุน P14 (S2P14) สังคมไทยไร้ความรุนแรง
       - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์ (ผู้ช่วยวิจัย)
       - จากปี พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2568
       - โครงการสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนไทย 4.0 ภายใต้ทุน N18 (S2P12) พัฒนาสังคมคุณธรรม
       - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
user

ดร.กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 5026
Email : kittipong.p@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed