งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


แบบฟอร์ม / เอกสารประกอบ / พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์

            พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 

ระเบียบ

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 พร้อมกับฉบับ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับ

 1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2566 
 2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2565 (ยกเลิกแล้ว)

ประกาศ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ปีงบประมาณ 2567
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 (ยกเลิกแล้ว)
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรเงินเหลือจ่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
 6. ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2567
 7. ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ พ.ศ.2567 (ฉบับปรับปรุง)
 8. ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2567
 9. ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการที่ได้รับจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือได้นำไปใช้ประโยชน์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล พ.ศ.2567
 10. ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานทุนวิจัยจากงบประมาณส่วนตัว พ.ศ.2567
 11. ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการระงับและยกเลิกสัญญาทุนสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ 2567 (ฉบับปรับปรุง)

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

 1.  แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ที่ กค (กจว) 0405.2/ ว 119
 2. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 122
 3. แนวปฏิบัติการจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัยและส่วนราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2566 และตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจัดสรรเงินเหลือจ่ายโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ "แทนฉบับเดิม"   (ปัจจุบันใช้ฉบับนี้)
 4. แนวปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณโดยใช้วิธีการงบประมาณ และบันทึกบัญชีข้อมูลเพิ่มทุนหรือรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยและส่วนราชการ ตามระบุไว้ในข้อ 19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2566 "แทนฉบับเดิม" (ยกเลิกแล้ว)

            งานวิจัย

 1.  ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
 2. เอกสารประกอบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. สถานะการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 4. เอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 5.  เอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 6. เอกสารแบบฟอร์มทุนวิจัยเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์
 7.  ขั้นตอนการดำเนินโครงการทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์
 8. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย
 9. แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อจัดเตรียมทำสื่อประชาสัมพันธ์ก่อนเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ (ผลงานวิชาการ / นำเสนอผลงานวิชาการ / อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย) ***** สำหรับคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์****
 10. แบบฟอร์มเอกสารโครงการทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
 11. ขั้นตอนการดำเนินโครงการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
 12.  เอกสารแบบฟอร์มทุนวิจัยเงินงบประมาณส่วนตัว
 13. Business Net - แบบฟอร์ม Application Lite
                          

        งานบริการวิชาการ

 1. ขั้นตอนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
 2. แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการบริการวิชาการ (แบบให้เปล่า)
 3. แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการบริการวิชาการ (แบบมีค่าลงทะเบียน)
 4.  แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

           คู่มือการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ (Research Management and Acadamic Services)
 2.  คู่มือการกรอกแบบฟอร์มเพื่อแก้ไขข้อมูลบนระบบ SCB Business Net