คณะผู้บริหาร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณบดี


รองคณบดี


phar_img

ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
visara.k@ubu.ac.th

phar_img

ดร.วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การ
warut.i@ubu.ac.th

phar_img

ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและองค์การสัมพันธ์
arunee.s@ubu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี


หัวหน้าสาขาวิชา


phar_img

ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร

หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง
thanachet.v@ubu.ac.th

phar_img

ดร.พิสมัย ศรีเนตร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
pissamai.s@ubu.ac.th

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์


phar_img

นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
titikornrasmi.s@ubu.ac.th