บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.พิสมัย ศรีเนตร

ตำแหน่ง: รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณวุฒิ
   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)
       - ปี พ.ศ.2560
       - จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
       - ปี พ.ศ.2548
       - จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - ประเทศ ไทย
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
       - ปี พ.ศ.2538
       - จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   พชร วารินสิทธิกุล จีราพร ทิพย์พิลา จิราภรณ์ หลาบคำ กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็ย และพิสมัย ศรีเนตร
       - จากปี พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2567
       - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
       - โครงการวิจัยการยกระดับการพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัยด้วยกระบวนการธรรมนูญสุขภาพ
   อินทิรา ซาร์ฮี มัสยา คำแหง กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น พิสมัย ศรีเนตร ฯลฯ
       - จากปี พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2567
       - หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
       - โครงการวิจัย กระบวนการจัดทำแผนของท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ฐานข้อมูลคนจน/ครัวเรือนยากจนเพื่อการพัฒนาในพื้นที่
   อรุณี สัณฐิติวณิชย์, กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, พิสมัย ศรีเนตร, ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ และ กรุงไท นพรัตน์. (2567)
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ในฐานะผู้บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
       - โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกและความร่วมมือระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างรอบด้าน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จังหวัดอุบลราชธานี
   กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น พิสมัย ศรีเนตร และมลิวัลย์ แซ่อุ้ย (2565)
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
       - โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, ศิริสุดา แสนอิว, สุรสม กฤษณะจูฑะ, พิสมัย ศรีเนตร, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, ขวัญณภิส รัชตะวรรณ และฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ. (2566)
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - ได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
       - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2. ได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
   พิสมัย ศรีเนตร และขวัญณภิส รัชตะวรรณ (2566)
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
       - โครงการวิจัยย่อย การพัฒนากองทุนส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถครัวเรือนยากจนในกาiประกอบอาชีพ ภายใต้ชุดโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, ศิริสุดา แสนอิว, สุรสม กฤษณะจูฑะ, พิสมัย ศรีเนตร, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, ขวัญณภิส รัชตะวรรณ และขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม. (2565)
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2565
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
       - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดอุบลราชธานี
   กนกวรรณ์ มะโนรมย์, ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิช, ธวัช มณีผ่อง, จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, พิสมัย ศรีเนตร และ ศิริสุดา แสนอิว. (2564)
       - จากปี พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2564
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.).
       - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดอำนาจเจริญ.
   กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น พิสมัย ศรีเนตร ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และปิยะมาส ทัพมงคล (2565)
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2565
       - ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
       - โครงการพัฒนาเครื่องมือและจัดเก็บข้อมูลความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และแรงงานรุ่นใหม่ระดับจังหวัด: อุบลราชธานี ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือและจัดเก็บข้อมูลความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และแรงงานรุ่นใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์, เนตรนภิส ละเอียด, พิสมัย ศรีเนตร และ แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2564
       - ได้ทุนวิจัยจาก ศปป.1,กอ.รมน.
       - (2564) โครงการประเมินผลตามแผนการรักษาความสงบภายในประเทศ.
   พิสมัย ศรีเนตร และ จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2563
       - ได้รับสนับสนุนทุนจาก. สถาบันพระปกเกล้า.
       - (2563) โครงการวิจัย ระบบการเลือกตั้งกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษาอิทธิพล ของเงิน ผลประโยชน์ และเครือข่ายอุปถัมภ์ในการเลือกตั้ง 2562
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, พิสมัย ศรีเนตร, บุญทิวา พ่วงกลัด และ ศิรศักดิ์ คชสวัสดิ์.
       - จากปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2561
       - ได้รับทุนวิจัยจาก สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
       - โครงการสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซน 3 ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน 36 พื้นที่.
   ถนอมศักดิ์ บุญสู่, ราเชนทร์ ดวงศรี, พิสมัย ศรีเนตร, กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น และ รพันทร์ ยีนยาว
       - จากปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2560
       - กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
       - โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบสภาพลเมืองในระดับพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี: กรณีศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   พิสมัย ศรีเนตรม รจนา คำดีเกิด และขวัญณภิส รัชตะวรรณ
       - จากปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2556
       - ทุนวิจัยจากเงินอุดหนุนโครงการวิจัย จากโครงการพลเมืองส่งเสริมธรรมาภิบาล (Engaging Citizens in Governance) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของ โครงการสะพาน (Sapan Program)
       - โครงการวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนโครงการวิจัยรูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด
   กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น พิสมัย ศรีเนตร และอรทัย เลียงจินดาถาวร
       - จากปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2555
       - ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด บ้านโพธิ์ตก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี
   กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, พิสมัย ศรีเนตร และ ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล.
       - จากปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2552
       - ได้รับทุนวิจัยจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - โครงการวิจัยเรื่อง เขื่อนปากมูล : ผลกระทบทางสังคมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
user

ดร.พิสมัย ศรีเนตร
ตำแหน่ง: รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โทรศัพท์ : 045353941 ต่อ 5038
Email : pissamai.s@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.พิสมัย ศรีเนตร

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed