บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

คุณวุฒิ
   PhD in Politics and International Studies
       - ปี พ.ศ.2561
       - จาก University of Leeds
       - ประเทศ United Kingdom
   International Master in ASEAN Studies
       - ปี พ.ศ.2551
       - จาก University of Malaya
       - ประเทศ Malaysia
   รัฐศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2548
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และวิศรา ไกรวัฒนพงศ์
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - เศรษฐกิจดิจิทัลและงานในอนาคต : การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคการเงินในประเทศเวียดนาม.
       - ภายใต้โครงการวิจัย “อาเซียนในกระแสแห่งความพลิกผัน” โดยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   วิศรา ไกรวัฒนพงศ์ และญาเรศ อัครพัฒนานุกูล
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2566
       - แนวทางการพัฒนาความร่วมมือไทย-ลาวในการจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนชายแดนไทย-ลาว
       - ทุนสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
   อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ, อนรรฆ พิทักษ์ธานิน, นรชิต จิรสัทธรรม, และ วิศรา ไกรวัฒนพงศ์
       - จากปี พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2563
       - แผนงานเศรษฐกิจดิจิทัลและงานในอนาคต: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม
       - ภายใต้โครงการวิจัย “อาเซียนในกระแสแห่งความพลิกผัน” โดยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
user

ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 045-353941
Email : visara.k@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed