บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ศิริสุดา แสนอิว

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
       - ปี พ.ศ.2562
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
       - ปี พ.ศ.2551
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
       - ปี พ.ศ.2547
       - จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   ศิริสุดา แสนอิว
       - จากปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2554
       - บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1955-2009
       - ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ศิริสุดา แสนอิว (ผู้ร่วมวิจัย)
       - จากปี พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2564
       - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ 1)
       - หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
   ศิริสุดา แสนอิว (ผู้ร่วมวิจัย)
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2565
       - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1)
       - หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
   ศิริสุดา แสนอิว (ผู้ร่วมวิจัย)
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 2)
       - หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และ ศิริสุดา แสนอิว
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - โครงการวิจัย: การพัฒนาฝีมือช่างชุมชนสู่แพลตฟอร์มช่างแก้จน ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
       - หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
user

ดร.ศิริสุดา แสนอิว
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 5030
Email : sirisuda.s@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.ศิริสุดา แสนอิว

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed