บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์

ตำแหน่ง: คณบดี

คุณวุฒิ
   รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2563
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
       - ปี พ.ศ.2551
       - จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2546
       - จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   ศิริพร จันทนสกุลวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - ทุนวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565
       - โครงการวิจัย การศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์กับการพัฒนาท้องถิ่นของเมืองอุบลราชธานี
   อรุณี สัณฐิติวณิชย์,กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น,พิสมัย ศรีเนตร, ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ และกรุงไท นพรัตน์
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
       - โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกและความร่วมมือระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างรอบด้าน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จังหวัดอุบลราชธานี
   พบสุข ช่ำชอง,ปิยะพงษ์ บุษบงค์ และศิริพร จันทนสกุลวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2561
       - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
       - ชื่อโครงการวิจัย : เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นตามแนวทางการสร้างความร่วมมือและการควบรวม : ข้อเสนอเชิงนโยบายและคู่มือเชิงปฏิบัติการ (The Enhancement of Local Capacity through Collaboration and Amalgamation : Policy Recommendations and Guidelines for Practices)
user

ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์
ตำแหน่ง: คณบดี
โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5032
Email : siriporn.ja@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed