บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง

คุณวุฒิ
   Doctor of Philosophy (Royal Thai Scholarship)
       - ปี พ.ศ.2561
       - จาก Loughborough University
       - ประเทศ United Kingdom
   Master of Arts
       - ปี พ.ศ.2557
       - จาก Durham University
       - ประเทศ United Kingdom
   อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2555
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2553
       - จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   อักษรศาสตร์บัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2548
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
   Academic Excellence in Humanities and Social Science
       - ปี พ.ศ.2561
       - Academic Excellence in Humanities and Social Science
       - Anglo-Thai Society (London, United Kingdom)
   Young Thai Artist Award (Literature)
       - ปี พ.ศ.2548
       - Young Thai Artist Award (Literature)
       - Siam Cement Foundation
   Young Thai Artist Award (Literature)
       - ปี พ.ศ.2547
       - Young Thai Artist Award (Literature)
       - Siam Cement Foundation
   พานแว่นฟ้า (กวีนิพนธ์การเมืองรางวัลชมเชย)
       - ปี พ.ศ.2555
       - พานแว่นฟ้า (กวีนิพนธ์การเมืองรางวัลชมเชย)
       - รัฐสภา
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   ธนเชษฐ วิสัยจร
       - จากปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2562
       - ทุนวิจัยเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562
       - มิติด้านเวลาในความสัมพันธ์ไทย-ลาว: กรณีศึกษาอุบลราชธานี-จำปาสัก 1954-2019
   ธนเชษฐ วิสัยจร
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2566
       - ทุนวิจัยหน้าใหม่
       - ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพื่อนบ้าน ค.ศ. 1973-2021
   ธนเชษฐ วิสัยจร
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2567
       - สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
       - การปลดปล่อยอาณานิคมสำนักอินเดีย: กรณีศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจากปีค.ศ. 1994 -2022
   ธนเชษฐ วิสัยจร
       - จากปี พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2566
       - ทุนวิจัยเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
       - จากสนามรบช่องบกสู่สนามการค้าสามเหลี่ยมมรกต: ความทรงจำ (ที่ไม่หายไป) ในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
user

ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง
โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5034
Email : thanachet.v@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed