บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การ

คุณวุฒิ
   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2561
       - จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2551
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2549
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
   ฺBest Presentation
       - ปี พ.ศ.2565
       - ฺBest Presentation
       - The First Thailand Network for Indian Studies Seminar
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2554
       - ทุนวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลในการนำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี.
   วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2562
       - ทุนวิจัยจากศูนย์ศึกษาการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       - ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ ในจังหวัดอุบลราชธานี
   วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
   วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์ และศิริพร จันทนสกุลวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2565
       - ทุนวิจัยจากสถานเอกอัครราชฑูตอินเดีย ประจำประเทศไทย
       - งานวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารมืออาชีพ: บทเรียนจาก CEO เชื้อสายอินเดีย
   วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์ และศิริพร จันทนสกุลวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - ทุนวิจัยจากสถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย
       - สมรรถนะของผู้บริหารมืออาชีพ: บทเรียนจาก CEO เชื้อสายอินเดียในประเทศไทย
user

ดร.วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การ
โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5023
Email : warut.i@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed