บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิจัยและองค์การสัมพันธ์

คุณวุฒิ
   รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2555
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2549
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2547
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   อรุณี สัณฐิติวณิชย์ และณรุจน์ วศินปิยมงคล.
       - จากปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2562
       - ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: จากผู้รับมาเป็นผู้ให้: ศักยภาพผู้สูงอายุในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี . (หัวหน้าโครงการ)
   วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ และอรุณี สัณฐิติวณิชย์.
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2564
       - ทุนวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - (2564). การสังเคราะห์องค์ความรู้ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2552-2561 (ผู้ร่วมวิจัย)
   อรุณี สัณฐิติวณิชย์.
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.
       - (อยู่ระหว่างดำเนินการ). การต่อยอดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อก้าวสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) รองรับการเติบโตของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน.
   อรุณี สัณฐิติวณิชย์, กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, พิสมัย ศรีเนตร, ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ และ กรุงไท นพรัตน์.
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
       - (อยู่ระหว่างดำเนินการ). โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกและความร่วมมือระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างรอบด้าน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จังหวัดอุบลราชธานี. (หัวหน้าโครงการ)
user

ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิจัยและองค์การสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 045353941 ภายใน 5022
Email : arunee.s@ubu.ac.th


ติดต่อ ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed