บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.รจนา คำดีเกิด

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2555
       - จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2552
       - จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   รจนา คำดีเกิด
       - จากปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2560
       - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - รจนา คำดีเกิด. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนขององค์การพัฒนาเอกชนไทยและอินโดนีเซีย (The Comparative Study of Environmental NGOs Movement to Sustainable development in Thailand and Indonesia) (รายงานผลการวิจัย). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
   รจนา คําดีเกิดและอรทัย เลียงจินดาถาวร
       - จากปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562
       - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
       - การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ยางพาราอย่างมีส่วนร่วม จังหวัดอุบลราชธานี
   อรทัย เลียงจินดาถาวรและรจนา คำดีเกิด
       - จากปี พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2564
       - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
       - การสังเคราะห์งานวิจัยด้านยางพาราของโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
user

ผศ.รจนา คำดีเกิด
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 045353941 ต่อ 5029
Email : rojchana.k@ubu.ac.th


ติดต่อ ผศ.รจนา คำดีเกิด

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed