บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2557
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ประเทศไทย
   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2552
       - จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       - ประเทศ ประเทศไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
   รางวัลเชิดชูเกียร์ตินักวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับ ม.อบ.ครั้งที่ 14
       - ปี พ.ศ.2563
       - รางวัลเชิดชูเกียร์ตินักวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับ ม.อบ.ครั้งที่ 14
       - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   สิงห์ขาวดาวรุ่ง
       - ปี พ.ศ.2566
       - สิงห์ขาวดาวรุ่ง
       - สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   ปฐวี โชติอนันต์
       - จากปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2560
       - ทุนสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ จากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
       - ปฐวี โชติอนันต์. (2559). การปกครองและการบริหารเมืองในประเทศไทย กรณีศึกษา เมืองอุบลราชธานี. (รายงานผลการวิจัย). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
   ปฐวี โชติอนันต์
       - จากปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2561
       - ทุนสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ จากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
       - ปฐวี โชติอนันต์. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ ในช่วง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2557-2562). (รายงานผลการวิจัย). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
   ปฐวี โชติอนันต์
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2564
       - ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประเทศอินเดีย จากสถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย พ.ศ. 2565
       - ปฐวี โชติอนันต์. (2565). การกระจายอำนาจในอินเดีย กรณีศึกษา การกระจายอำนาจในระดับรัฐ (รายงานผลการวิจัย). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
   ปฐวี โชติอนันต์
       - จากปี พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2566
       - ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประเทศอินเดีย จากสถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย พ.ศ. 2566
       - ปฐวี โชติอนันต์. (2566). บทเรียนจากการแก้ไขปัญหาการไม่รู้หนังสือของประชาชนอินเดีย กรณีศึกษา การจัดการศึกษาในรัฐ เกรละ (รายงานผลการวิจัย). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กำลังดำเนินการ). งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจาก สถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย
   ปฐวี โชติอนันต์
       - จากปี พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2566
       - ทุนสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ จากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       - การเคลื่อนไหวของเยาวชนและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง พ.ศ. 2563-2565
user

ผศ.ปฐวี โชติอนันต์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : -
Email : c.patawee@gmail.com


ติดต่อ ผศ.ปฐวี โชติอนันต์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed