บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2550
       - จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2545
       - จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ และคณะ
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
       - โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะของผู้ช่วยคนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย" วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ (หัวหน้าโครงการ) ดร.ขวัญณภิส รัชตะวรรณ (ผู้ร่วมวิจัย) ศุภชัย ไตรไทยธีระ (ผู้ร่วมวิจัย) และ ผศ.ดร. ธนากร มูลพงษ์ (ผู้ร่วมวิจัย). ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 15 เดือน (กรกฎาคม 2565 - ธันวาคม 2566)
   วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ และ ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์
       - จากปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2563
       - ทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - การสังเคราะห์องค์ความรู้ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2561
   วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ และศุภชัย ไตรไทยธีระ
       - จากปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2561
       - งบประมาณแผ่นดิน
       - วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ และคณะ. (2561). การสร้างแรงจูงใจรับใช้สาธารณะ ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ภายใต้ความร่วมมือข้ามภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร.
user

นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5039
Email : wipapan.t@ubu.ac.th


ติดต่อ นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed