บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2560
       - จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ประเทศไทย
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2552
       - จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - ประเทศ ประเทศไทย
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2548
       - จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       - ประเทศ ประเทศไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

ดร.ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5033
Email : chanaboon.i@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed