บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   Doctor of Philosophy with Integrated Study (MA + PhD) นักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ประเภททุนต่างประเทศ) ตามความต้องการของสกอ. (ปัจจุบัน คือ กระทรวงอว.)
       - ปี พ.ศ.2562
       - จาก University of Birmingham
       - ประเทศ United Kingdom
   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2553
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2550
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
   ชนะเลิศ UBU Impacts Ambassador
       - ปี พ.ศ.2566
       - ชนะเลิศ UBU Impacts Ambassador
       - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - ทุนการสร้างองค์ความรู้ "ภูมิปัญญาอินเดียแห่งลุ่มน้ำโขง" สนับสนุนโดย สถานเอกอัคราชทูตอินเดีย
       - หัวหน้าโครงการวิจัย "การศึกษานโยบายด้านพลังงานทดแทนของประเทศอินเดียผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Understanding India's Renewable Energy (RE) Policies through the Public Policy Process)"
   ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2564
       - ทุนโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านเอเชียศึกษา ภายใต้แผนงานอาเซียนในกระแสแห่งความพลิกผัน
       - หัวหน้าโครงการวิจัย "นโยบายด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศอินเดียและประเทศไทย: การเข้าสู่วาระนโยบาย, การกำหนดนโยบาย และการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Solar Energy Policies in India and Thailand: Agenda Setting, Policy Formulation and Policy Implementation)"
   ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์
       - จากปี พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2564
       - ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - หัวหน้าโครงการวิจัย "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพของความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยจากหลากหลายภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี (Participatory Action Research (PAR) to Enhance Capacities of the Multi-Sector Collaboration for Solid Waste Management in Ubon Ratchathani)"
user

ดร.ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 045353941 ต่อ 5001
Email : sirinbhattra.s@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed