บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.เอกราช บุญเริง

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2560
       - จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2546
       - จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   ศิลปศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2542
       - จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   เอกราช บุญเริง
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2565
       - การปรับตัวด้านการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด 19: กรณีศึกษาข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
       - การปรับตัวด้านการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด 19: กรณีศึกษาข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
   เอกราช บุญเริง, อโณทัย หาระสาร และชนะบูรณ์ อินทรพันธ์ุ
       - จากปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2563
       - การสร้างศักยภาพในการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
       - การสร้างศักยภาพในการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
   เอกราช บุญเริง
       - จากปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562
       - แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
       - แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ทุนวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2562)
user

ผศ.ดร.เอกราช บุญเริง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 045-353941
Email : eakarat.b@ubu.ac.th


ติดต่อ ผศ.ดร.เอกราช บุญเริง

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed