บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ปิยะมาศ ทัพมงคล

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2564
       - จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2548
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   Master of Public Policy
       - ปี พ.ศ.2553
       - จาก University of Tasmania
       - ประเทศ Australia
   มนุษยศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2543
       - จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และบุญทิวา พ่วงกลัด
       - จากปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2560
       - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ทุนวิจัยเรื่องโครงการการนำนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในภาคการเกษตร : ศึกษากรณีการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี.
   บุญทิวา พ่วงกลัด, เพียงกมล มานะรัตน์, ปิยะมาศ ทัพมงคล
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2564
       - กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับสำนักกงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
       - ทุนวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะสังคม ในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, สุรสม กฤษณะจูฑะ, ศิริสุดา แสนอิว, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, พิสมัย ศรีเนตร, ขวัญณภิส รัชตะวรรณ, ฤกษ์ชัย ศรีวรมาส และธรรมวิมล สุขเสริม.
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2566
       - หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
       - การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
user

ดร.ปิยะมาศ ทัพมงคล
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 5017
Email : piyamart.t@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.ปิยะมาศ ทัพมงคล

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed