บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2558
       - จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2546
       - จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2541
       - จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
   รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น
       - ปี พ.ศ.2559
       - รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น
       - การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
   รางวัลผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
       - ปี พ.ศ.2566
       - รางวัลผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
       - ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และคณะ. (2552).
       - จากปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2551
       - โครงการวิจัยกระบวนการและรูปแบบการจัดการพื้นที่ริมโขงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
       - กระบวนการและรูปแบบการจัดการพื้นที่ริมโขงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี.
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์. (2553)
       - จากปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2552
       - โครงการแนวทางและกลไกการแก้ไขปัญหาของความทับซ้อน/กำกวมระหว่างคนไร้รัฐกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว: กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
       - ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ และจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์. (2555).
       - จากปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2553
       - ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในมิติแรงงาน. ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, เพียงกมล มานะรัตน์, ปิยะมาศ ทัพมงคล และศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์. (2557).
       - จากปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2557
       - การพนันที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต: กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์ และไฮโล จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ.ได้รับทุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ได้รับทุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, คชษิณ สุวิชา, อดิศร สุนทรารักษ์ และศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์. (2558).
       - จากปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2558
       - การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และคณะ. (2560).
       - จากปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2560
       - การสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 3 ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน 36 พื้นที่.ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบริหารจัดการธนาคาที่ดิน (องค์การมหาชน).
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบริหารจัดการธนาคาที่ดิน (องค์การมหาชน).
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และกิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น. (2561).
       - จากปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2561
       - เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารในฐานะปฏิบัติการของรัฐเสรีนิยมใหม่.ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
   พิสมัย ศรีเนตร และจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์. (2562).
       - จากปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562
       - ระบบการเลือกตั้งกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษาอิทธิพลของเงิน ผลประโยชน์ และเครือข่ายอุปถัมภ์ในการเลือกตั้ง 2562 จังหวัดสุรินทร์. ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า
   ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และ อดิศร เกิดมงคล. (2562).
       - จากปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562
       - โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติกลุ่มจ้างงานชั่วคราวและตามฤดูกาลในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และไทย-สปป.ลาว.ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
   กนกวรรณ์ มะโนรมย์, ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิช, ธวัช มณีผ่อง, จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, พิสมัย ศรีเนตร และ ศิริสุดา แสนอิว. (2563).
       - จากปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2562
       - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดอำนาจเจริญ. ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.).
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.).
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, ศิริสุดา แสนอิว, สุรสม กฤษณะจูฑะ, พิสมัย ศรีเนตร, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, ขวัญณภิส รัชตะวรรณ และขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม. (2564).
       - จากปี พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2564
       - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดอุบลราชธานี. ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และ ศิริสุดา แสนอิว. (2565).
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2565
       - โครงการการพัฒนาฝีมือช่างชุมชนสู่แพลตฟอร์มช่างแก้จน ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี. ด้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
       - ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, ศิริสุดา แสนอิว, สุรสม กฤษณะจูฑะ, พิสมัย ศรีเนตร, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, ขวัญณภิส รัชตะวรรณ และฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ.
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2565
       - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2. ได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
       - ได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
user

ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5013
Email : chantha.t@ubu.ac.th


ติดต่อ ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed