บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.เพียงกมล มานะรัตน์

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2565
       - จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
       - ประเทศ ไทย
   รัฐศาสตมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2548
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   Master of Public Policy
       - ปี พ.ศ.2553
       - จาก University of Tasmania
       - ประเทศ Australia
   รัฐศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2543
       - จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ และคำปิ่น อักษร
       - จากปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2557
       - ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
       - การพนันที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต: กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์ และไฮโล จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ
   กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, ปิยะมาศ ทัพมงคล, และเพียงกมล มานะรัตน์.
       - จากปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2558
       - เทศบาลตำบลกุดประทาย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.
       - การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกุดประทาย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดประทาย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.
   กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์ และศิริพร ยศมูล.
       - จากปี พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2558
       - ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
       - การพัฒนาความร่วมมือในการจัดทำนโยบายอนุรักษ์และฟื้นฟูลำห้วยตองแวดในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. โครงการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, บุญทิวา พ่วงกลัด และ ศิรศักดิ์ คชสวัสดิ์.
       - จากปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2561
       - สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
       - โครงการสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซน 3 ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน 36 พื้นที่.
   ปิยะมาศ ทัพมงคล, เพียงกมล มานะรัตน์, บุญทิวา พ่วงกลัด, กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น และ จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์.
       - จากปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562
       - ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
       - การนำนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในภาคการเกษตร : ศึกษากรณีการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี.
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, สุรสม กฤษณะจูฑะ, ปิยะมาศ ทัพมงคล, พิสมัย ศรีเนตร, ศิริสุดา แสนอิว, ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม, เพียงกมล มานะรัตน์ และ ขวัญณภิส รัชตะวรรณ.
       - จากปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2565
       - หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.).
       - การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอุบลราชธานี.
   เพียงกมล มานะรัตน์ และ ปิยะมาศ ทัพมงคล.
       - จากปี พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2566
       - หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.).
       - การพัฒนาทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. ภายใต้โครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอุบลราชธานี.
   ปิยะมาศ ทัพมงคล เพียงกมล มานะรัตน์ และศิริสุดา แสนอิว
       - จากปี พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2567
       - หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.).
       - นวัตกรรมแก้จน อำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี. ภายใต้ชุดโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอุบลราชธานี.
user

ดร.เพียงกมล มานะรัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : -
Email : peangkamon.m@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.เพียงกมล มานะรัตน์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed