บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.กรุงไท นพรัตน์

ตำแหน่ง: อาจารย์

คุณวุฒิ
   รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2562
       - จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
       - ประเทศ ไทย
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2546
       - จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
       - ประเทศ ไทย
   ศิลปศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2543
       - จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
       - ประเทศ ไทย
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ
user

ดร.กรุงไท นพรัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์ : 045-353941
Email : krungthai.n@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.กรุงไท นพรัตน์

วัน/เวลา ทำการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed