งานการเงินและบัญชี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


แบบฟอร์ม / เอกสารประกอบ / ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์

ขั้นตอนโอนเงินยืมทดรองจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Business net)
https://www.canva.com/design/DAFkW6obQuM/ynfEcSFArYidfOiAq1Wx_w/edit