งานพัสดุ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


แบบฟอร์ม / เอกสารประกอบ / ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ

ข้อบังคับ

ประกาศ