งานวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารงานวิชาการ

สำหรับอาจารย์

            1. ใบขอใช้บริการ การพิมพ์ข้อสอบ

            2. แบบมอบหมายกรรมการคุมสอบ

สำหรับนักศึกษา

            1.

            2.