งานสารบรรณ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2559 https://shorturl.asia/y1Mxe

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2560 https://shorturl.asia/iPxKS

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2561 https://shorturl.asia/N3gsj

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2562 https://shorturl.asia/M1Le6

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2563 https://shorturl.asia/q6FkP

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2564 https://shorturl.asia/beL76

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2565 https://shorturl.asia/t1qGp

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2566 https://shorturl.asia/VXWmB

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่างด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526