งานบุคคล

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้าง

 ดาวโหลดเอกสาร การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้าง

2.  การขอรับการประเมินผลการสอนฯ และขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบ หลักเกณฑ์ แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

3. แบบฟอร์มต้นเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการในที่ตั้งและออนไลน์  

แบบฟอร์มต้นเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการในที่ตั้งและออนไลน์

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

4. การลาพักผ่อน ลากิจ กรณีเดินทางไปต่างประเทศ  และขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศในวันหยุดราชการ (กรณีลูกจ้างเหมา ให้ใช้แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย โดยอนุโลม)

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลาพักผ่อน ลากิจ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน

6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลาออก และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7.  การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบฟอร์มทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ ม. อุบลราชธานี