วิจัยและบริการวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์