ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ธนเชษฐ วิสัยจรได้รับเชิญจากสภาความมั่นคงแห่งชาติในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้ทางวิชาการ

news_icon

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการร่วมประชุมเชิงวิชาการเพื่อหารือการเสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงระหว่าง สมช. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคง อาทิ การพัฒนาและใช้ประโยชน์อากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือ โดรน (Drone)

ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองได้รับเชิญเข้าร่วมหารือผ่านระบบ zoom ในประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ความร่วมมือระหว่างประเทศในบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงสถานการณ์สำคัญที่ท้าทายและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วย 

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก : https://www.nsc.go.th/การประชุมเพื่อขับเคลื่-4/

Share this Post: