ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ยูนิเซฟ กลุ่มท้องถิ่นศึกษา และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกันจัดอบรมเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

news_icon

ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ยูนิเซฟ กลุ่มท้องถิ่นศึกษา และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกันจัดอบรมเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้แก่นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Faculty of Political Science จำนวน 99 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวารินชำราบ คุณฐิติรัตน์ ประสาทศรี ผู้นำอาสาสมัครจากชุมชน และกลุ่มผู้นำเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ในการร่วมให้คำปรึกษาเยาวชนในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข อันนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่เทศบาลวารินชำราบ

โดยหลังจากนี้ เยาวชนแต่ละกลุ่มจะนำคำแนะนำและองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างจริงจัง ผ่านการหาข้อมูลเพิ่มเติมและการลงพื้นที่ประสบภัยร่วมกันกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกลับมานำเสนออย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กันยายนที่จะถึงนี้ โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำมาพิจารณาและหารืออย่างจริงจังร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อนโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไปอย่างยั่งยืน

#ClimateChange #Climateฉัน #ClimateAction

Share this Post: