ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนแบบ Outcome-Based Education (OBE)”

news_icon

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ Lae Khong River Resort อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนแบบ Outcome-Based Education (OBE)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ Stakeholders Need จากข้อมูลการสำรวจความต้องการของ Stakeholders และนำไปสู่การกำหนด Program Learning Outcomes ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งโลกได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทุกด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการแข่งขันในประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education และและการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ (Experiential Education) บนฐาน สมรรถนะ (Competencies-based) ให้นักศึกษาได้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการ (Workplace) เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จ การศึกษา (Ready to Work) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตและสถานประกอบการฝ่ายผู้ใช้บัณฑิต (University-workplace Engagement)

Share this Post: