ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รวมพลังพลิกโฉมหลักสูตรใหม่ รัฐศาสตร์ ม.อุบล ฯ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต OUTCOME-BASED EDUCATION

news_icon

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน

ตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------

Share this Post: