ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต OUTCOME-BASED EDUCATION"

news_icon

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนแบบ Outcome-Based Education (OBE)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ Stakeholders Need จากข้อมูลการสำรวจความต้องการของ Stakeholders และนำไปสู่การกำหนด Program Learning Outcomes ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งโลกได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทุกด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการแข่งขันในประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education

Share this Post: