ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

news_icon

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อ

เพื่อพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สำรวจผู้สนใจทั่วไป

https://docs.google.com/forms/d/1xu1sxvlEs20prDma1JsvBP75sw-yMY-3MExWjtWTbyI/edit

สำหรับศิษย์เก่า

https://docs.google.com/forms/d/1yGIptzvloE6NCU-KzedTHrxmeUCbNtar7gYYBpJwXG4/edit

สำหรับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

https://docs.google.com/forms/d/1jM4O9MhNxNG6zItZKhIkJj1QATAupqOwLLlA66x-X0U/edit
Share this Post: