ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

news_icon

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน" หรือ KSU SINtech 2023 for ADSCD Hybrid Conference ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญคือ การบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ประกอบด้วยการนำเสนอในภาคบรรยาย และการนำเสนอในภาพโปสเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างฐานความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณาจารย์นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปประมาณ 300 คน หน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 30 หน่วยงาน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 113 ผลงาน ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 59 ผลงาน

-----------------

Cr.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

Share this Post: