ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รวมพลังพลิกโฉมหลักสูตรใหม่ รัฐศาสตร์ ม.อุบล ฯ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต OUTCOME-BASED EDUCATION

news_icon

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน

ตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

---------------


Share this Post: