ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17

news_icon

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17

หัวข้อ: “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Public Administration and Sustainable Development in the Makong Region)

📌วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Deadline Abstract Submission: ขยายเวลาถึง 15 กันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

Website: http://www.thaipaat.com/confer17/main/

📩สาขาที่เปิดรับบทคัดย่อ

1.รัฐศาสตร์

2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3. รัฐประศาสนศาสตร์

4. นิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม

5. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

📊 กิจกรรมพิเศษ :การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาระดับประเทศ

สมัครได้ที่ https://forms.gle/2B5JvcG7TKkfTTXQ8

รับสมัครถึง 15 กันยายน 2566

Share this Post: